Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Kontürlü suya mahkemeden red

Bilindiği üzere, ASKİ,  tüm yeni binalardaki abonelere, bir yıl içerisinde birden fazla arıza yapan mekanik sayaç abonelerine, kaçak su kullandığı tespit edilen abonelere ASKİ tarafından, 200 TL sayaç bedeli, 100 TL montaj bedeli olmak üzere toplam 300 TL karşılığında zorunlu olarak takılan kartlı ön ödemeli su sayacı uygulamasının iptali için Tüketici Hakları Derneği tarafından 19.03.2009 tarihinde iptal davası açılmıştı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi de, açılan iptal davası üzerine, “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesiyle iptali istenilen ASKİ kararının tüm bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına 29.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verdi.

Aşağıda, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının özeti aynen okurlarımızın görüşlerine sunulmuştur:

Ticari niteliği ağır basan bir uygulama 

Dava dosyasının incelenmesinden, kartlı su sayaçlarının satış ve montajına ilişkin esasları belirleyen davalı İdare Yönetim Kurulu’nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının,

“1- İnşaat suyu bağlanmak üzere idaremize başvuracak tüm yeni binalardaki abonelere Genel Müdürlüğümüz tarafından sayaç bağlantı yerleri tip projeleri verilecek ve müteahhitler tarafından bina sıhhi tesisat projesi kapsamında idaremize sunulacak projeleri idaremiz tarafından onaylandıktan sonra ve takılacak her bir sayaç için 300 TL (KDV dahil ) bedel alınarak abonelik işlemleri yapılması; …3- Bir yıl içerisinde birden fazla arıza yapan mekanik sayaçların yerine kartlı su sayacı takılması; 4- Kaçak su kullanıldığı tespit edilen abonelere kartlı su sayacı takılması; 5- İnşaatı bitip iskân alınan yeni binalara kartlı su sayacı takılması; 6- Takılacak kartlı su sayaçları aboneler tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilebileceği gibi Genel Müdürlüğümüzde bulunan mevcut yazılım ve işletim sistemine uygun olmak ve Genel Müdürlüğümüz tarafından uygun belgesi verilmiş firmalardan olmak üzere piyasadan da temin edilebilmesi, Genel Müdürlüğümüzden kartlı sayaç alacak ve montajını da Genel Müdürlüğümüzce yaptıracak abonelerimize 200 TL ( KDV dahil) sayaç bedeli ve 100 TL (KDV dahil) montaj bedeli alınmasına, bu bedelin 20 eşit taksit halinde su faturalarına ilave edilerek taksitlendirilmesi; 8- Kartlı sayacın Genel Müdürlüğümüzde bulunan bilgi işlem sistemine tanıtılması ve standardın sağlanması bakımından sayaç montajlarının Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş ehil kişiler tarafından yaptırılması ve uygulamanın 15.06.2005 tarihinden geçerli olmak üzere başlatılmasının uygun bulunduğu” yönündeki bentlerinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davalı idarelerce peşin ödemeli sayaç takılmasını zorunlu kılan kararlar alındığı yine bu kapsamda 3516 sayılı yasada bu yönde bir düzenleme olmamasına karşın mekanik su sayaçlarının yerine kartlı sayaç takılmasının zorunlu tutulduğu, dolayısıyla kamu hizmetinin sunumunun peşin ödemeye bağlanarak anılan anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan, ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturulmak istendiği, bunun yanında ön ödemeli kartlı su sayaçlarının standartlarının ise mecburi uygulamada olmadığı, başka bir deyişle bu sayacın ölçüler ve Türk standartlarını düzenleyen mevzuatta tanımlanmadığı görüldüğünden mekanik sayaç yerine kartlı su sayacı kullanmayı zorunlu kılan kararın dava konusu bentlerinde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı yasanın 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 29.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Turhan ÇAKAR

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı 

Temmuz 2009, Sayı 9

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

23/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 30 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.166.141.12