ORTUNÇ VE AYIŞIĞINDA AKLA TAKILAN SORULAR

Bilindiği gibi yaklaşık 5 aydır Ortunç Tesislerinde inşaat devam ediyor. Ayrıca Ayışığı Manastırı’nda da 1,5 aydır onarım çalışmaları sürüyor. Yasalara uymak koşuluyla herkes kendisine tanınan haklarını sonuna kadar kullanacaklardır. Buna kimse bir şey diyemez, ancak bu iki yerde de yasalara uyulmadığı ve buna göz yumulduğuna yönelik iddialar ortaya atılmaya , kuşkular dillendirilmeye başladı.

Aşağıdaki sorular; Belediyenin, Orman Mühendisliğinin, ve diğer kurumların alanına giriyor. Herkes ilgi ve sorumluluk alanına düşen soruları cevaplayarak kamuoyunda oluşan kuşkuları gidermekle sorumludur.

YÖREYE ÖZGÜ MİMARİ DOKUYA UYULUYOR MU?

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 2009 Yılı Plan Hükümleri’ne birlikte bakalım:

*Genel Hükümler (madde 3.4) “Tabiat parkı alanı içerisinde yeni yapılacak veya restore edilecek olan her türlü yapı ve tesislerde mimari uygulamalar, yörenin tarihi ve doğal çevresiyle uyumlu, yöresel mimarisi ile bağlantılı ve onun tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır. Uygulamalarda yöresel mimari doku, tipi ve malzemesi kullanılacaktır. Bu yapı ve tesisler doğayla bütünleşecek ve yerel mimariye ters düşmeyeceklerdir.” der.

* 4.3Bölge C- Kontrollü Kullanım Alanı. (madde C)İmar planı sınırları içerisinde yeni yapılacak yapıların yöreye özgü mimari tipoloji ile yapılması konusunda uygulama imar planlarına hükümler konulur.”

*4.3.1 Günübirlik Kullanım Alanlarında: (madde D)Yeni yapılarda veya mevcut yapı restorasyonlarında doğal malzeme kullanımı esastır. Günübirlik rekreasyon alanlarında tipoloji belirlenmesi, doğayla bütünleşen, yerel mimariyi bozmayan malzeme seçimi zorunludur.”

Plan Hükümlerinde üç ayrı yerde belirtilen bu maddelerin tamamıyla ihlal edildiği açık değil midir?

Ortunç’ta bunlara uyuluyor mu? İki katlı, beton ve demir yığınıyla motel yaparak mı doğayla bütünleşme sağlanıyor? Nerede yöresel mimari doku, tipi ve malzemesi? Hani nerede doğayla bütünleşmek ve yerel mimariyle ters düşmemek! Yoksa beton ve demir doğal malzeme mi sayılıyor?

DOĞAL DOKUYA ZARAR VERİLİYOR MU?

 *(madde 3.5 iv)  “Zorunlu sabit yapılar ve tesisler dışında kalan alanların doğal topografyasına ve bitki örtüsüne zarar verilmez.”der.

*(madde 3.10) Tabiat parkında, bu plan hükümlerinde ve plan hükümleriyle çelişmeyen ilgili KTVKYK’ nun ilke karalarında tanımlanan faaliyetler haricinde, hangi amaç için olursa olsun doğal bitki örtüsüne zarar verici hiçbir faaliyet yapılamaz.”denilmektedir.

Ayışığı Manastırı çevresi ve Ortunç’ta inşaat alanın çevresi olduğu gibi bozuldu. Alan tıraş edildi. Doğal bitki örtüsü zarar gördü, ancak kimse bunu görmedi!

YENİ YOL AÇILABİLİR Mİ?

*(madde 3.7.5)Tabiat park alanının tamamında yeni yol açılmaması esastır. Ancak yangın ve koruma amacıyla mutlak koruma alanı dışında kalan yangına hassas bölgelerde OGM ve DKMP genel müdürlüklerince ortaklaşa hazırlanacak yol şebeke planı dahilinde yeni yol açılabilir. Teknik zorunluluklar nedeniyle milli parklar idaresinden uygun görüş alınması halinde bakım, onarım çalışması yapılabilir.”

Ayışığı’nda yaklaşık 1 km. yol açılmıştır. Nedense kimse görmemiştir.

*(madde 3.17) “Tabiat parkı içinde, ekosistemi ve jeomorfolojik yapıyı tehdit edici her türlü taş ocağı kum ocağı, maden işletmesi gibi faaliyetler yapılamaz. Moloz, cüruf, çöp gibi atıklar atılamaz ve dökülemez. Arazinin doğal topografik yapısını değiştirecek hiçbir kazı-dolgu yapılamaz. Bu plandan önce verilmiş izinler, izin süresi sonuna kadar geçerli olup, uzatılamaz. Bu alanlarda doğal yapının restorasyonu zorunludur.”

Ayışığı Manastırı’na giden patika, iş makineleri marifetiyle yola dönüştürülmüş ve bu yolun bazı bölümlerinde çukur yerlerde dolgular yapılmıştır.

KIYIDA DOLGU YAPILABİLİR Mİ?

* Genel Hükümler (madde 3.32) “Plaj, kumsal gibi doğal alanlarda yapılacak iskelelerin kıyı ile birleştiği noktada kıyının doğal yapısını bozucu rıhtım, yol, duvar, tahkimat, dolgu vb. yapılamaz. Kumsalın niteliğini değiştirici kaplama malzemesi kullanılamaz.”

4.3 Bölge C- Kontrollü Kullanım Alanı. (madde G) “Kıyıda hiçbir sebepten dolayı kazı, dolgu, vb. faaliyetler yapılamaz.”

*(madde I.) “Doğal kıyı çizgisini değiştirecek hiçbir faaliyete izin verilemez.” der.

Peki bunlara uyuluyor mu acaba? Ortunç plajının üç yanında da beton duvarlarla perde duvar yapılmış ve arkası doldurulmuş durumdadır. Burada kıyı çizgisini bulmak mümkün mü?
 

KIYI KANUNUNA UYULUYOR MU?

3621 sayılı Kıyı Kanununun 5 ve 16. maddeleri gereğince düzenlenen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik:

(Madde 4) Tanımlar:

...Sahil şeridinin birinci bölümü;

Sahil şeridinin tümü ile sadece açık alanlar olarak düzenlenen; yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti alanları, dinlenme ve bu yönetmelikte tanımlanan rekreaktif alanlardan ve yaya yollarından oluşan, kıyı kenar çizgisinden itibaren, kara yönünde yatay olarak 50 metre genişliğinde belirlenen bölümüdür.

Sahil şeridin ikinci bölümü;

Sahil şeridinin birinci bölümünde sonra kara yönünde yatay olarak en az 50 metre genişliğinde olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece Kanunun 8. maddesinde ve bu Yönetmelikte tanımlanan toplumun yararlanmasına açık günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesislerinin yer aldığı bölümüdür.” der.

Ortunç’ta inşaatın denize mesafesi 20 metre. Nerede kaldı sahil şeridi? Nerede kaldı Kıyı Kanunu?

(Madde 13) Kıyıda Yapı:

(Ek: 13.10.1992/21374 R.G.) (a) ve (b) bendlerinde sayılan yapı ve tesis alanlarında, bu kullanımların tamamlayıcısı niteliğinde ve yapılması zorunlu alt ve üst yapı ve
tesisleri yapılabilir.
Günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılamaz.

(Ek: 30.3.1994/21890 R.G.) Sahil şeridinin ikinci bölümünde ve sahil şeridi gerisinde kalan özel kullanımlara ait arıtma tesisleri kıyıda yapılamaz.

Bu alanlarda sadece kamuya yararlı arıtma tesisleri yer alabilir.” der. Ortunç kamuya yararlı tesis mi?

SAHİL ŞERİTLERİ KAPATILABİLİR Mİ?

(Madde 18) Sahil Şeridinde Yapılanma:

Onaylı uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde; kıyıyı geçişi engelleyecek şekilde oluşturulmuş duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engellerin derhal kaldırılması, ilgili valilik ve belediyelerce sağlanır.” der.

(Madde 21) Ceza: c)

Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde;

1-Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara izinsiz veya izin şartlarına aykırı olarak kum, çakıl vesaire alan veya çekenlere 5 milyon TL” ceza ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Şu ana kadar yazılmış bir ceza var mı? Kim yıkacak Ortunç’un duvarlarını?

Yukarıda belirtilen yönetmelik ve kanun maddelerinin hangisine uyulmuştur. Tüm bu hükümler ortadayken Ortunç’a inşaat izni nasıl verilmiştir?

Ayışığı Manastırı’ndaki doğa tahribatını ve açılan yolları ilgili kurum yetkilileri olay yerinde görmelerine rağmen, işlem yapmamalarının nedeni nedir? Yanıtlarınızı bekliyoruz. 

Şükrü Kaygısız 

Şubat 2010, sayı: 16 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

13/07/2020 Gün Ortalama:420  Bugün 161 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:18.232.188.89