Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Eşitlikçi Özgürlükçü Katılımcı Demokratik Bir Anayasa İstiyoruz

Öncelikle herkesin vurguladığı ve kabul edilen ilk temel ilke şudur: Bir anayasanın  öncelikle felsefesinin ve ilkelerinin tartışılması zorunludur. İkincisi ise; öncelikle Anayasanın  yeniden yapılmasındaki "yöntem" çok önemlidir.

Yöntem olarak; toplumsal katılıma ve tartışmalara açık olması ve bu sürecin saydamlığının benimsenmesi zorunludur. Bu süreçte diğer ülkelerdeki anayasa yapılmasındaki yöntemler dikkate alınarak acele edilmemelidir. Anayasalar  toplumsal mutabakat metnidir; dolayısıyla, yeni bir anayasa hazırlığında olan hükümet bu mutabakatı gözetmek ve katılımcı bir süreç izlemek zorundadır. Bu nedenle "Yeni Anayasa" bütün toplum kesimlerini kapsayan, katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir süreçte hazırlanmalıdır.

Anayasa, evrensel olarak kabul edilmiş insan haklarını ve uluslararası  anlaşmalarla teminat altına alınmış bireysel hakları çekincesiz içermelidir. Anayasada sadece demokratik hak ve özgürlükler değil, ekonomik ve sosyal haklar da güvence altına alınmalı, yurttaşların temel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi devletin anayasal sorumluluğu olmalıdır.

Emeğin kazanımlarını, Türkiye'nin demokratikleşmesini, işyerinde, sendikada, siyasal partilerde, devlet yönetiminde demokrasinin işlerlik kazanmasını; eşitliği, özgürlüğü, toplumun her alanında örgütlenme özgürlüğünü hedefleyen çağdaş ve demokratik yeni bir anayasa öncelikle bizim talebimizdir. Türkiye'nin bunu hak ettiğine inanıyoruz."

Öncelikle Anayasanın her yerde, herkes için ve her zaman geçerli olan bir metin olarak geleceğe dönük olarak hazırlanması kabul edilmesi gereken ilk ilkelerden biridir.Temel paradigması  devlet değil, insan ve insan onuru olmalıdır. Devlet insan onurunu korumalıdır. Anayasa'nın  çoğulcu ve  çok kültürlü bir yapıya sahip olan Türkiye'de farklılıkları koruyarak, birlikte yaşamı  sağlayan bir anlayış  etrafında şekillendirilmesi gerekirken; sadece Hükümet ve AKP'nin fikriyatına göre biçimlendirilmiştir.

Ülkemizin kamusal zenginliklerini belli bir zümre adına kullanan, emek ve emekçinin haklarına geçit vermeyen, sendika hakkını veriyorum derken grev hakkını öteleyen, neoliberal bir ideolojiyi benimseyen bir anayasa değil, aksine  temel haklar, ekonomik ve sosyal haklar konusunda eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa  gereklidir.

*Yurttaşlık tanımı bir etnisiteye göre değil, anayasal yurttaşlık olarak tanımlanmalı. 
* Düşünce, ifade, basın, örgütlenme vb. özgürlükler güvence altına alınmalı. 
* Parasız eğitim-sağlık, işsizlik ödeneği, konut hakkı gibi haklarla donatılmış sosyal devlet biçimi, anayasada yer almalı. 
* Bütün halkların ve azınlıkların dil ve kültürlerini geliştirebilmeleri güvence altına alınmalı, anadilde eğitim sağlanmalı. 
*Kadınların eşit siyasi temsiline imkan vermek amacıyla pozitif ayrımcılığı da içeren cinsiyet eşitlikçi yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.

*Anayasa ve Seçim Yasası’nda yapılacak değişiklik ile ülke seçim barajı kaldırılmalı, partilerin Hazine yardımlarından adil biçimde yararlanmaları sağlanmalı, partilerin ve adayların seçim harcamalarının sınırları belirlenerek seçim gelir ve giderlerinin şeffaflığını denetleyecek bağımsız bir kurum oluşturulmalıdır
*Anayasa, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası’nda değişiklik yapılarak, antidemokratik sınırlamalar kaldırılmalı ve partilerin kapatılması Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Kriterleri çerçevesinde ve istisnai bir durum olarak düzenlenmelidir.

*Ordu, güvenlik ve yargı mensupları dışında kamu görevlileri ile ilgili siyaset yasağı kaldırılmalıdır.
*Milletvekili dokunulmazlıkları kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılmalı.

Cemil TOSUNOĞLU

Mart 2010, sayı: 17 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 59 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.166.233.99